Beko

PRAVILA UČEŠĆA U AKCIJI

Kompanija Beko Balkans d.o.o. Beograd (ul. Omladinskih brigada 88/1, Novi Beograd, matični broj: 21079146, PIB: 108843842; u daljem tekstu: „Beko“) u cilju promocije Beko frižidera i zamrzivača sa NeoFrost tehnologijom, kupcima ovih modela poklanja vaučer za kupovinu Beko uređaja u promotivnom periodu navedenom u ovim Pravilima.

1. Ko može da bude nagrađen

u periodu od 15.06.2018. do 31.7. 2018. a koji:

  1. ima navršenih 18 godina života;
  2. ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
  3. poseduje fiskalni račun o kupljenom proizvodu i garantni list;
  4. uredno registruje kupovinu Beko proizvoda na sajtu www.bekopoklon.rs, odeljak „Registracija“;

2. Koji su preduslovi za registraciju kupovine radi dobijanja poklona:

Kupac mora posedovati dokaz o kupovini proizvoda, odnosno fiskalni račun kao i garantni list koji prati proizvod, a koji su jasno vidljivi, čitljivi, neoštećeni i sadrže sve neophodne elemente propisane zakonom.

U slučaju sumnje u verodostojnost dokaza o kupovini proizvoda (upotreba tuđeg fiskalnog računa, upotreba velikog broja računa koja dovodi u sumnju da je lice kupac proizvoda, kao i svakog drugog postupanja koje je suprotno uobičajenom ucešću), kupac proizvoda gubi pravo da registruje kupovinu u svrhu dobijanja Beko malog kućnog aparata, a u slučaju da do registracije dođe, kupac će biti diskvalifikovan, čime gubi pravo na nagradu i pored toga što je ispunio ostale uslove registracije kupovine.

3. Period trajanja akcije:

Beko nagrađuje poklon vaučerom kupce Beko NeoFrost frižidera ili zamrzivača kupljenih u periodu od 15.06.2018. do 31.7. 2018. godine.

Fiskalni račun kupca mora biti datiran na datum koji odgovara periodu trajanja akcije.

Beko može opozvati akciju i pre isteka perioda trajanja akcije, bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu, čime će se kupci smatrati obaveštenim bez obaveze ličnog obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

Beko zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, poklone, period trajanja akcije i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.beko.rs ili mikrosajtu www.bekopoklon.rs, čime će se kupci smatrati obaveštenim, bez obaveze ličnog obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

4. Obavezno registrovanje kupaca

U cilju ostvarivanja prava na dobijanje Beko malog kućnog aparata, kupac Beko proizvoda je dužan da svoju kupovinu registruje na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs najkasnije do 15.8.2018. godine.

Kupac registruje, popunjava i upload-uje sledeće podatke/dokumenta:

  • lične podatke kupca (ime i prezime, matični broj, adresa, kontakt telefon, email);
  • BI broj sa fiskalnog računa
  • jasno vidljivu fotografiju ili skenirani fiskalni račun kupljenog proizvoda;
  • jasno vidljivu fotografiju ili skenirani garantni list;
  • podaci o kupovini (mesto kupovine - adresa i naziv prodavnice; naziv proizvoda; datum kupovine). U slučaju da je proizvod kupljen u online prodavnici, kupac treba da upiše naziv e-trgovca u previđeno polje.

Fotografija odnosno skenirani fiskalni račun i fotografija odnosno skenirani garantni list moraju biti jasni, sa vidljivim brojem fiskalnog računa / garantnog lista i datumom kupovine, u suprotnom se neće smatrati kao validan dokaz o ostvarenoj kupovini.

Beko garantuje da su svi navedeni podaci neophodni radi identifikovanja kupca i sprečavanja eventualnih nepravilnosti i zloupotreba, te da će biti korišćeni samo i isključivo u tu svrhu, kao i u svrhu reklamiranja proizvodnog asortimana, nagradnih akcija, popusta, ponuda i sl. (npr. „newsletter“), slanjem na registrovanu e-mail adresu kupca, teda radnjama prethodno navedene sadržine podaci o kupcu neće doći u posed trećih lica niti biti zloupotrebljeni na bilo koji drugi način.

U cilju provere registrovanih podataka, Beko može kontaktirati kupca telefonskim putem, odnosno dostaviti obaveštenja putem registrovanog e-maila.

Kupac mora pružiti sve tražene podatke prilikom registracije kupovine. Samo kompletna registracija svih traženih podataka smatraće se urednom registracijom.

Kupac koji je kupio Beko proizvod ali se nije pravilno i uredno registrovao, gubi pravo na nagradni Beko vaučer.

Kupac koji se registrovao nakon proteka roka određenog za registraciju, gubi pravo na nagradni Beko poklon vaucer.

5. Poklon

Kupac koji je prethodno ispunio sve uslove propisane ovim Pravilima učešća (koji se uredno registrovao u predviđenom periodu nakon kupovine Beko frižidera ili zamrzivača sa NeoFrost tehnologijom, ostvaruje pravo da dobije poklon vaučer u iznosu od 3,000 din ili 5,000 din za sledeću kupovinu Beko uređaja – velikog ili malog kućnog aparata. Vrednost poklon vaučera zavisi od modela kupljenog Beko NeoFrost frižidera ili zamrzivača. Kupovinom Beko NeoFrost modela širine do 60 cm, kupac ostvaruje pravo na vaučer od 3,000 dinara. Kupovinom Beko NeoFrost modela širine preko 70 cm, kupac ostvaruje pravo na vaučer od 5,000 dinara. Vaučer važi isključivo uz fiskalni račun i može se iskoristiti do 15.12.2018. u svim ovlašćenim maloprodajama i web shopovima u Srbiji. Vaučeri se ne mogu sabirati ili zameniti za novac. Prilikom aktiviranja vaučera, neophodno je da prodavac kontaktira Beko call centar pozivanjem broja 0800 800 008.

Kupac će dobiti svoj Beko vaučer na kućnu adresu navedenu pri registraciji, nakon završetka akcije i perioda u kom je dozvoljena registracija kupovine, odnosno nakon 15.8.2018. godine.

U slučaju da pošiljka sa poklon vaučerom iz bilo kog razloga bude vraćena, Beko će pokušati sa ponovnim kontaktiranjem kupca putem registrovanog kontakt telefona. U slučaju da Beko stupi u telefonski kontakt sa kupcem, Beko će pokušati ponovnu dostavu poklon vaučera na registrovanu adresu kupca.

Ukoliko Beko ne uspe da stupi u telefonski kontakt sa kupcem, kupcu ostaje mogućnost da lično preuzme svoj poklon vaučer u Beko prostorijama, na adresi u ul. Omladinskih brigada 88/1 u Beogradu, u roku od 30 dana, od trenutka kada je pošiljka vraćena o čemu će biti obavešten putem e-maila. Nakon proteka ovog roka, smatraće se da kupac nije prihvatio poklon vaučer i ne može zahtevati da mu se isti dostavi i/ili preda.

6.Dodatne informacije

Za sva pitanja i nedoumice, kupci i/ili registrovani korisnici mogu pisati na e-mail adresu: info@bekopoklon.in.rs.